THE RESONANT BODY

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

”be open to become other and other in an endless process”
Suely Rolnik

Välkommen att ta del av en experimentell psyko-sociodramagrupp på Kungliga Konsthögskola under höstterminen 2009! www.theresonantbody.wordpress.com

”THE RESONANT BODY” är ett KU-projekt initierat av konstnären Sarah Guarino Werner i samarbete med psykodramatiker Monica Westberg. Namnet “THE RESONANT BODY” är lånat av det koncept psykoanalytikern och kulturkritikern Suely Rolnik myntat i samband med den brasilianska konstnärinnan Lygia Clarks arbete, för att beskriva det hon kallar “the resonating capacity of the body”, förmågan att ”be open to become other and other in an endless process.”. Upplägget är inspirerat av den praktik den brasilianska konstnärinnan Lygia Clark utvecklade mellan konst och terapi.

Psykodrama är en gruppterapimetod utvecklad av J.L. Moreno, vars tillvägagångssätt jag tycker har mycket gemensamt med vissa konstnärliga strategier jag anser vara relevanta idag. Gemensamt för Lygia Clark och J.L. Moreno var att de tidigt förstod relationen subjektivitet/samhälle och utvecklade konstruktiva strategier för att verka i dess skärningspunkt. Deras gemensamma nämnare blev inriktningen på terapeutiska metoder. Man skulle kunna säga att det ”terapeutiska” har stått i skuggan av en neo-avantgardistisk förståelse av konstens kritiska funktion, och är således ett ganska outforskat fält. Härav följer mitt intresse för att undersöka dessa ”psykodramatiska processer” och inkorporera dem i mitt eget konstnärliga arbete.

* * * * *

Tanken är att tillsammans med en grupp elever från KKH och DI, och den professionella psykodramatikern Monica Westberg experimentera med den sociodramatiska metoden. Vi kommer inte att ägna oss åt regelrätt terapi, utan snarare åt undersökningar av den metod man använder sig av inom psykodrama och sociodrama. Vi kommer att arbeta i grupp och på ett fysiskt vis närma oss frågan om ”The Resonant Body”. Detta kan ske exempelvis genom olika rollekar och olika typer av tekniker som utvecklats inom psykodrama och sociodrama. Tanken är att deltagarna själva tillsammans med psykodramatiker Monica Westberg kommer att utforma innehållet, deltagarna själva kommer att ha makten att styra över vilken riktning experimentet tar. Centralt för mina tankegångar är att verket produceras i deltagarnas medvetande, genom de erfarenheter vi kommer att experimentera med genom den psyko- sociodramatiska metodiken.

Tack till Kungliga Konsthögskolan!